Tất cả các múi giờ ở  Federal Democratic Republic of Nepal

Khu vực của đất nước ở Federal Democratic Republic of Nepal. Dân số ở Federal Democratic Republic of Nepal. Mã điện thoại ở Federal Democratic Republic of Nepal. Mã tiền tệ ở Federal Democratic Republic of Nepal. Mã quốc gia ISO ở Federal Democratic Republic of Nepal. Tên miền cấp cao nhất ở Federal Democratic Republic of Nepal. Khu hành chính ở Federal Democratic Republic of Nepal. Những nơi phổ biến ở Federal Democratic Republic of Nepal.

Về Federal Democratic Republic of Nepal

Mã quốc gia ISO: NP
Khu vực của đất nước: 140,800 km2
Dân số: 28,951,852
Tên miền cấp cao nhất: .NP
Mã tiền tệ: NPR
Mã điện thoại: 977

Khu hành chính ở Federal Democratic Republic of Nepal

Những nơi phổ biến ở Federal Democratic Republic of Nepal