Tất cả các múi giờ ở  United States

Khu vực của đất nước ở United States. Dân số ở United States. Mã điện thoại ở United States. Mã tiền tệ ở United States. Mã quốc gia ISO ở United States. Tên miền cấp cao nhất ở United States. Khu hành chính ở United States. Những nơi phổ biến ở United States.

Về United States

Mã quốc gia ISO: US
Khu vực của đất nước: 9,629,091 km2
Dân số: 310,232,863
Tên miền cấp cao nhất: .US
Mã tiền tệ: USD
Mã điện thoại: 1

Khu hành chính ở United States

Những nơi phổ biến ở United States